Regulament Campanie Black Friday 21 Noiembrie

Art. 1 – Organizatorii giveaway-ului:

1.Organizatorul campaniei C SOLUTION S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Aleea Callatis 7, bl.A9,c. b, ap.19, sector 6, înmatriculată în Registrul Comerţului la nr. J/40/8552/2001, Cod Unic de inregistrare RO 14225658, denumit in continuare ”Organizatorul”.

1.2. Campania se va desfășura în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Decizia de derulare a Campaniei, conform regulilor din Regulament, este finală și obligatorie, iar participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile Prezentului Regulament oficial al Campaniei.

1.3. Regulamentul Campaniei a fost întocmit și va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe pagina oficială a Organizatorului, https://www.postapanduri.ro

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, urmând că respectivele modificări să între în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe https://www.postapanduri.ro

1.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ

1.7. Prevederile din prezentul Regulament sunt întocmite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața și sunt obligatorii pentru toți participanții.

 

Art. 2 – Locul și perioada de desfășurării campaniei

2.1. Campania se desfășoară pe teritoriul României, în perioada 21.11.2022 – 24.11.2022, ora 23:59, pagină poate fi accesată la următoarea adresă web:  https://www.postapanduri.ro/concurs-black-friday-2022

 

Art. 3 – Condiții de eligibilitate

3.1. Se pot înscrie în vederea participării la campaniaRidică din Pachetomat în 2 ore de Black Friday”:

– numai persoane fizice, cetățeni români (“Participanți”) cu domiciliul sau reședința în România.

– la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani și dețin un cont valabil de Facebook.

– să fie posesori de BI/CI valabil.

3.2. Nu pot participa la această Campanie:

– Prepușii (inclusiv fără a se limita la angajați) Organizatorului;

– Membrii familiilor prepușilor menționați la punctele de mai sus (copii, părinți, frați, surori, soț, soție).

3.3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea unui premiu, Organizatorii au dreptul de a cere restituirea premiului astfel câștigat și de a urmări în instanța persoanele respective pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

3.4. Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ toate obligațiile instituite în sarcina lor de prezentul Regulament

3.5. Nu se vor lua în considerare acele date trimise de participanţi care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din campanie sau chiar li se va restricţiona accesul pe pagină

 

Art. 4 – Mecanismul desfășurării campaniei și desemnarea câștigătorului

4.1. În data de 21.11.2022, participanții se pot înscrie la Campanie îndeplinind următoarele condiții:

4.1.1. Să ridice comanda din Pachetomat în maxim 2 ore de la primirea notificării (email și sau SMS) de confirmare a livrării

4.2. Pentru înscrierea valabilă, în vederea participării la concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

– Înscrierea se va face exclusiv în 21.11.2022

– Participanții trebuie să aibă dreptul de participare conform prevederilor art.3.

– Participanții trebuie să îndeplinească condițiile de la art. 4.1

 

 

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1. În cadrul Campaniei se vor acorda 5 premii sub formă de voucher, fiecare compus din:

1 x Plimbare cu cai, pentru 2 persoane

5.2. Locul de desfășurare a activităților asociate premiilor este localitatea Șirnea, jud. Brașov, România

5.3. Voucherul poate fi utilizat cu programare prealabilă și confirmarea disponibilității, de vineri până duminică, de valabilitate a voucherului 

5.4. Perioada de valabilitate a voucherului este de 6 luni de la data afisării câștigătorilor pe pagina organizatorului https://www.postapanduri.ro 

 

Art. 6 – Desemnarea câștigătorilor

6.1. În cadrul acestui concur vor fi desemnați 5 câștigători, prin tragere la sorți, care se va efectua în data 5.12.2022. Această extragere se va desfășura prin intermediul platformei https://random.org

6.2. Se va lua in calcul o singură livrare pentru fiecare participant.

6.3. În cadrul tragerii la sorți se vor extrage un număr total de 5 câștigători, dintre participanții înscriși în mod valid conform prezentului Regulament.

6.4. Expedierea premiilor către persoanele extrase și validate se va face exclusiv pe teritoriul României.

 

Art.7 – Validarea și publicarea câștigătorilor

7.1. Organizatorii sunt obligați să facă public numele câștigătorilor precum și câștigurile acordate. În termen de maxim 5 zile lucrătoare din momentul desemnării câștigătorilor. Organizatorii vor publica numele câștigătorilor și premiile câștigate, prin intermediul https://www.postapanduri.ro

7.2. Pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător al concursului, este necesar să îndeplinească toate condițiile stabilite prin prezentul Regulament, precum și obligația Participantului de transmitere a datelor solicitate în maxim 24 de ore din momenul contactării de către Organizator/Coorganizator.

7.3. În cadrul procesului de validare, câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului următoarele date: nume și prenume, adresa de expediere a premiului și un număr de telefon în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a furnizării premiului. După validare, câștigătorii premiilor vor trimite copia actului de identitate, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale privitoare la reținerea și virarea impozitelor/taxelor pentru premiile acordate. Datele vor fi furnizate conform instructiunilor transmise prin mesaj, la adresa de e-mail contact@postapanduri.ro

7.4. În condițiile în care un potențial câștigător nu răspunde la solicitarea Organizatorilor, respectiv nu trimite datele solicitate în vederea validării, în maxim 48 de ore din momentul contactării, acesta va fi invalidat fără altă comunicare ori formalitate și va pierde orice drept asupra premiului, iar premiul nu va fi reportat.  

Art. 8 – Acordarea premiilor

8.1. Organizatorul va pune la dispoziție premiile din cadrul concursului și va expedia premiile către câștigătorii publicați, în maxim 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data afișării câștigătorilor, prin email, la adresa indicată de către aceștia.

8.2. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorilor nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorii nu sunt responsabili nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete.

8.3. Persoanele extrase și validate ca fiind câștigătoare în cadrul acestei campanii NU au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau de a le schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor sau să le cedeze altor persoane; dacă acestea doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de premiu conform intereselor sale.

8.4. Pe durata campaniei, fiecare participant are dreptul să poată câștiga un singur premiu, iar regula se aplică şi persoanelor care au aceeaşi adresă şi/sau sunt membrii aceleiaşi familii.

 

Art. 9 – Valoarea premiilor

9.1. Valoarea totală estimativă a premiilor acordate în prezenta campanie este de 500 lei cu TVA inclus.

9.2. Premiile individuale oferite în prezenta campanie nu depăşesc suma de 600 de RON/ bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.

 

Art. 10 – Taxe și impozite

10.1. Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a Organizatorului.

13.2 Impozitul aferent premiilor va fi suportat în totalitate de Organizator.

13.3 Participanţilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de participare (cheltuieli legate de deplasarea în locație).

13.4 Orice alte obligații ale câștigătorului aferente utilizării premiului câștigat se află exclusiv in sarcina câștigătorului.

 

Art 11 – Limitarea răspunderii

11.1. Organizatorii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

11.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul campaniei, decizia comisiei formată dintr-un reprezentant al Organizatorului, este definitivă.

11.3. Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la dată anunţării publice a câştigătorilor. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

11.4. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

∙       Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de email de pe care s-au înregistrat participanții la concursul organizat, premiul va fi acordat persoanei care își declară datele de contact și face dovada validității datelor declarate;

∙       Erori în datele furnizate de către câştigători sau lipsa de acurateţe a datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorilor, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare aceştia nu au nici un fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului sau la imposibilitatea identificării unui câştigător;

∙       Organizatorii nu vor fi responsabili pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului câştigat;

∙       Organizatorii nu vor fi responsabili pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, respectiv de clientul de email;

∙       Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării documentului de predare a premiului nu vor fi luate în considerare de către Organizatori;

∙       ∙   Nici un aspect care derivă din blocarea/suspendarea/inactivarea/piratarea contului de email al participantului;

∙       Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului) sau întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor, pe perioadele de trafic intens;

∙       Situaţiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la promoţie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afară controlului pe care Organizatorii îl pot în mod rezonabil exercită.

 

Art 12 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1. În contextul organizării şi desfăşurarii acestei Campanii Organizatorul prelucrează datele personale în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (“GDPR”), în calitate de persoană împuternicită a Clientului final.

12.2. Organizatorul va prelucra datele de înscriere ale participanţilor la Campanie, cum ar fi: nume, prenume, data naşterii, număr de telefon, adresa de e-mail şi date privind imaginea. In plus, în cazul participanţilor care vor fi desemnaţi câştigători, Organizatorul va prelucra urmatoarele date: adresa de domiciliu pentru livrarea premiului, codul numeric personal şi alte date cuprinse în actul de identitate sau orice alte informaţii care vor fi solicitate de autorităţile fiscale în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale cu privire la plata impozitelor aferente premiilor.

12.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

∙       Organizarea şi desfăşurarea Campaniei, inclusiv acordarea premiilor câştigătorilor;

∙       Plata impozitelor şi a contribuţiilor aferente premiilor acordate, raportarea către autorităţile publice competente, publicarea numelui câştigătorilor şi a premiilor;

∙       Soluţionarea oricăror plângeri legate de modalitatea de organizare şi desfăşurare a Campaniei, investigarea eventualelor încălcari, realizarea unor raportari specifice, analize şi studii statistice, apărarea dreptului Organizatorului în instanţă şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative;

∙       Îndeplinirea unor obligaţii legale, cum ar fi, dar fără a se limita la obligaţii ce ţin de arhivare, securitate, ţinerea evidentelor contabile sau fiscale.

12.4. Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal ale participanţilor la Campanie sunt următoarele:

(a) consimţămantul acestora,

(b)interesul legitim al Organizatorului,

(c) îndeplinirea unor obligaţii legale.

12.5. Datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi prelucrate pentru toată perioada derulării Campaniei. Acestea sunt păstrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. În ceea ce priveşte datele necesare în scop financiar-contabil, acestea vor fi stocate pe o perioada de 3 ani de la închiderea anului financiar în cursul căruia au fost colectate.

12.6. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale participanţilor către următoarele categorii de destinatari:

∙       Parteneri implicaţi în desfăşurarea şi organizarea Campaniei, inclusiv acordarea premiilor;

∙       Contabili, auditori, notari publici sau consultanţi profesionali desemnaţi să acorde asistenţă pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei, ce vor fi obligaţi printr-o lege sau prin contractul încheiat cu Organizatorul să păstreze confidenţialitatea datelor personale la care au acces;

∙       Furnizori de servicii de curierat;

∙       Autorităţi publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cât şi din strainatatea, ce vor prelucra datele personale la cererea acestora sau din iniţiativa Organizatorului, în acord cu legislaţia aplicabilă;

∙       Instanţa competenta din Romania, în eventualitatea unei dispute, în masura în care este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Organizatorului.

12.7. Datele cu caracter personal se vor prelucra pe teritorul Uniunii Europene şi nu se vor transfera către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

12.8. În ceea ce priveşte securitatea datelor cu caracter personal, au fost implementate masuri tehnice şi organizaţionale corespunzatoare în vederea protejarii datelor personale colectate şi prelucrate, cum ar fi: instruirea personalului, limitarea accesului la datele personale, astfel încât acestea sa fie prelucrate doar de catre angajaţii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informaţii în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale sau contractuale, etc.

12.9. În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, participanţii, beneficiază de următoarele drepturi, în calitate de persoană vizată:

∙       Dreptul de acces la datele personale pe care le prelucrează Organizatorul, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date

∙       Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor personale prelucrate de Organizator;

∙       Dreptul la ştergerea datelor prelucrate de Organizator („dreptul de a fi uitat”);

∙       Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal pe care le prelucrează Organizatorul;

∙       Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor personale;

∙       Dreptul la portabilitatea datelor personale;

∙       Dreptul la retragerea consimţământului, în situaţiile în care prelucrarea datelelor s-a realizat în temeiul consimţământului. Această cerere se poate formula în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor personale realizată înainte de retragere.

∙       Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor personale de către Organizator sau în numele Organizatorului – Autoritatea Natională pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro

Pentru execitarea drepturilor menţionate mai sus, persoanele vizate pot trimite o solicitare la următoarea adresa de e-mail: contact@postapanduri.ro

Art 13 – Litigii

13.1. Legea aplicabila este legea română.

13.2. Eventualele litigii apărute între Organizatori și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din Municipiului București.

13.3. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorilor în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor.

După expirarea acestui termen, Organizatorii nu vor mai lua în considerare nicio reclamație.

 

Art 14 – Forță majoră

14.1. Promoția poate înceta înainte de termen, atât în cazul unui eveniment ce constituie forță majoră, astfel cum este reglementată de legislația română în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința acestora, de a continua această promoție, cât și dacă Organizatorii doresc consideră oportun și decid acest lucru. În aceste situații, Organizatorii nu sunt ținuți la întoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despăgubire/daună sau altele asemenea.

14.2. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament/condițiile promoției/data extragerii promoției, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe site-ul https://www.postapanduri.ro

 

Art 15 – Clauze finale

15.1 Prin prezenta Campanie se urmareste promovare a colaboratorilor C Solution, cât și a produselor acestora catre clientii si potentialii clienti ai acestuia. In acest sens, campania de fata reprezinta un instrument de popularizare in vederea fidelizarii clientilor existenti si a atragerii de noi clienti.

15.2 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

15.3 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legislatiei in vigoare aplicabile si cu termenii si conditiile furnizorilor directi ai produselor/serviciilor ce formeaza premiile.

15.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de modifica prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.